Świetlica szkolna

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej

 1. Regulamin SSz nawiązuje na regulamin szkolny.

 2. Świetlica Szkolna /dalej SSz/ czynna jest od godz.11,30 do 16,00. 

 3. Do SSz zgłaszają się uczniowie na podstawie pisemnych zgłoszeń, w których rodzice dokładnie określają czas ukończenia pobytu swego dziecka w SSz w poszczególne dni tygodnia.

 4. O zmianach dotyczących pobytu dziecka w świetlicy informują rodzice pisemnie wychowawczynię SSz. Uczeń nie będzie zwolniony na podstawie informacji telefonicznej.

 5. Informacje o uczniach uczęszczających do SSz będą podawane wychowawczynią SSz w czasie regularnych wywiadówek przebiegających w szkole.

 6. Czesne uczniów korzystających z SSz wynosi miesięcznie 100,-Kč. Opłatę trzeba zrealizować   do piątego dnia roboczego w miesiącu u wychowawczyni SSz.

 7. Na obiad do stołówki szkolnej przychodzą uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni ŚSz, uczniowie klasy IIpod opieką nauczycieli uczących na lekcji przed przerwą obiadową, do ŚSz wracają samodzielnie.

 8. SSz umożliwia uczniom odpoczynek i relaksację, wykonywanie czynności wg zainteresowań uczniów, zapoznawanie z nowymi czynnościami i zabawami.

9. Uczeń ma prawo brać udział w zajęciach SSz. 

10. Podczas zajęć w SSz uczniowie zachowują formy grzecznościowe dbając na bezpieczeństwo własne i swych koleżanek i kolegów. Szanują inwentarz świetlicy, wypożyczone zabawki i pomoce, które po skończeniu zajęć starannie sprzątają.

11. Do godziny 12,35 w świetlicy przebiegają zajęcia w formie zabaw przy stolikach lub też na dywanie, do 14,30 zajęcia lokalowe są koncypowane tak, by nie przeszkadzać śpiącym na parterze dzieciom przedszkola.

12. W lokalu SSz nie można bawić się piłką czy też skakać na skakance. 

13. Do zajęć sportowych na boisku przebiera się uczeń do dresu sportowego. 

14. Podczas zajęć poza budynkiem szkolnym wychodzą uczniowie SSz wspólnie z wychowawczynią kierując się takimi samymi zasadami, jakie panują podczas ekskursji w czasie zajęć szkolnych, dbając zarazem na wszestronne bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć.

15. Uczniowi nie wolno opuścić SSz bez wiedzy wychowawczyni. 

16. Podczas zajęć uczniowie nie korzystają z prywatnych telefonów komórkowych. Uczeń może odbierać rozmowy od rodziców albo telefonować rodzicom tylko za zgodą wychowawczyni.

17. Opiekun prawny ucznia ma prawo zgłaszać u wychowawczyni SSz uwagi i pomysły dotyczące działalności SSz.

18. Podczas wyjazdu do kina za bezpieczeństwo dzieci odpowiada wychowawczyni. W tym dniu świetlica w szkole jest czynna do godziny 13.00.

 

1.9.2018